Tietoa kasvinsuojeluaineista

Kasvinsuojeluaineita käytetään suojelemaan kasveja ja kasvituotteita kasvintuhoojilta. 

EU hyväksyy kasvinsuojeluaineiden tehoaineet. Jotta tehoaineiden hyväksyntää voidaan jat­kaa, tulee aine uudelleen hyväksyttää. Maksi­missaan hyväksyntä on voimassa 10 vuotta ja uudelleenhyväksyntä 15 vuotta kerralla.

Jokaisen kasvinsuojeluvalmisteissa käytettävän tehoaineen pitää olla hyväksytty EU:ssa en­nen kuin kyseistä tehoainetta sisältävä valmiste voidaan hyväksyä. Valmisteet hyväksyy kan­sallinen viranomainen, joka on Suomessa Tukes. Vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluai­neita saa käyttää Suomessa. Hyväksytyt valmisteet löytyvät kasvinsuojeluainerekisteristä.

Ennen hyväksymistä, tehoaineesta tehdään riskinarviointi. Arviointi on vuorollaan yhden EU-maan vastuulla. Muilla jäsenmailla on mahdollisuus kommentoida arviointiraporttia. Kom­menttikierroksen jälkeen Euroopan elintarviketurvallisuusviran­omainen EFSA laatii rapor­tista johtopäätöksen, jonka perusteella EU-komissio tekee ehdo­tuksen tehoaineen hyväksymi­sestä. Sen pohjalta EU-jäsenvaltiot päättävät yhdessä, hyväksytäänkö tehoaine vai ei.